[1]
Junping He, Zongfeng He, Qing Cui, Xinyuan Wang, and Xuansheng Cheng, “Mechanical properties test of plant fiber reinforced cementitious composites”, Electron. J. Struct. Eng., vol. 23, no. 3, pp. 25–30, Jul. 2023.