(1)
Junping He; Zongfeng He; Qing Cui; Xinyuan Wang; Xuansheng Cheng. Mechanical Properties Test of Plant Fiber Reinforced Cementitious Composites. Electron. J. Struct. Eng. 2023, 23, 25-30.